Articles

Scénarios BDSM d'orgasme forcé

Quelle que soit la façon dont vous les vivez ou la manière dont vous les aimez, les orgasmes forcés sont une question de plaisir.

J'aime les orgasmes forcés. Si je devais choisir entre ...

BDSM scenarios of forced orgasms

No matter how you experience them or how rough you like it, forced orgasms are about pleasure.

I love forced orgasms. If I had to choose between a forced orgasm and a good fuck, I would ...

Scenarii BDSM de orgasm forțat

Indiferent de modul în care le experimentezi sau cât de dur îți place, orgasmele forțate sunt despre plăcere.

Îmi plac orgasmele forțate. Dacă ar trebui să aleg între un orgasm forțat s ...

C'est quoi le BDSM

BDSM est un acronyme composé de B&D (Bondage and Discipline), D/s (Dominance and s ...

What is BDSM

BDSM is a compounded acronym that stands for B&D (Bondage and Discipline), D/s (Dominance and ...

Ce înseamnă BDSM

BDSM este un acronim compus care vine de la B şi D (Bondage and Discipline), D/s (D ...

Utilité et structure d'un contrat BDSM

Un Contrat BDSM est un accord écrit décrivant les détails de la relation entre un Dominant et un (ou plusieurs) soumis. Ce contrat peut s'appliquer pour la durée de leur relation ou pour une seule ...

Utility and Structure of a BDSM Contract

A BDSM contract is a written agreement describing the details of the relationship between a Dominant and one (or more) submissive(s). This contract can apply for the duration of their relationship ...

Utilitatea şi structura unui contract BDSM

Un contract BDSM este un acord scris care descrie detaliile relației între un Dominator și unul sau mai mulți supuşi sau supuse. Acest contract se poate aplica pe întreaga durată a relației acestor ...

Breast bondage

Breast bondage often begins with a chest harness, that is basic bondage, to which you can add other BDSM procedures, but it can be the main event itself. People of all sexes can enjoy breast bondag ...

Legarea sânilor

"Breast bondage", legarea sânilor, de multe ori începe cu un ham de piept, legare de bază, la care se pot adăuga alte proceduri BDSM, dar poate fi evenimentul principal în sine. Oamenii de toate s ...

About limits and boundaries in BDSM

"What are your limits?" is a question regularly asked in a BDSM scene. Although it sounds pretty simple, if you are new to BDSM, do you know what limits do you have? Do you realize what you want ...

Despre limite şi graniţe în BDSM

"Care sunt limitele tale?" este o întrebare pusă în mod obişnuit într-o scenă BDSM. Deși sună destul de simplu, dacă eşti nou în BDSM, știi care sunt limitele tale BDSM? Ştii sigur ce vrei să fa ...

Let's figure out where the BDSM ends and the abuse begins

Recognition of abuse in BDSM relationships is essential to have healthy relationships that are safe and bring pleasure, satisfaction and fulfillment.

There is an abundance of art ...

Să ne dăm bine seama unde se termină BDSM-ul şi unde începe abuzul

Recunoașterea abuzului în relațiile BDSM este esenţială pentru a avea relaţii sănătoase, care să se desfăşoare în siguranţă şi să aducă plăcere, satisfacţie şi împlinire.

Există ...

BDSM Beginner's Guide to Spanking

For some people, there is no better way to prove their affection than with a moderate to severe spanking - with the bare hand, a belt, a flogger or whip, or with any other implement. Even some vani ...

Ghidul începătorului BDSM în spanking

Pentru unii oameni, nu există nici o modalitate mai bună de a-şi demonstra afecțiunea decât cu o bătaie de la moderată la severă - cu palma, cu o curea, cu un flogger sau bici, sau cu orice altă ...

What does a real BDSM Dominator look like?

Real Dominators do not necessarily wear three-piece or leather suits. They do not give orders to actual strangers. But they have many traits in common - and none of those traits are sexual o ...

Cum arată un Dominator BDSM adevărat?

Dominatorii reali nu poartă neapărat costume din trei piese sau piele. Nu dau ordine străinilor. Dar ei au multe trăsături în comun - și nici unul dintre ele nu sunt însă de natură sexuală s ...

Spațiul Dominatorului și spațiul persoanei supuse în BDSM (Topspace / Domspace şi subspace)

Subspațiul, bine cunoscut de către participanţii în scenele BDSM, este o stare modificată de a se simţi în cazul în care o persoana supusă se lasă în totalitate sub controlul Dominatorului ei. Dar ...

What to say to your partner during the BDSM verbal humiliation play

Words can be a powerful sexual tool, but there is a lot to learn to improve to use them properly.

It is known - words have power: the right ones can lift your spirits, bu ...

Ce să spui partenerului tău sau partenerei tale în timpul jocului de umilire verbală BDSM

Cuvintele pot fi un instrument sexual puternic, dar este mult de învățat pentru a te perfecţiona să le foloseşti cum trebuie.

Este ştiut - cuvintele au putere: cele potri ...

Ce trebuie să știți despre a fi un bun switch BDSM?

BDSM înseamnă bondage și disciplină, dominare și supunere, sadism și masochism. Acest lucru este în cazul în care o dinamică între un Dominator (uneori numit "Top") și o persoană supusă (par ...

Zece lecții importante pe care le-am învățat când am descoperit scena fetiş BDSM locală din România

Se pare ca mai mulți oameni decât oricând experimentează fetişuri. Mulți fac acest lucru în intimitatea caselor lor și învață din cărți și de pe site-uri ca acesta. M-am gândit că ar fi chiar mai u ...

Changing our Perspective on the Rope Bondage

Many of us who have discovered BDSM for less time may consider that leather bindings for immobilization are enough. However, over time, trying and bonding with ropes, more simply at first, we may r ...

Schimbarea perspectivei noastre privind Rope Bondage-ul

Mulţi dintre noi, cei care am descoperit BDSM-ul de mai puţin timp, putem considera că legăturile de piele pentru imobilizare sunt de ajuns. Totuşi, în timp, încercând şi bondage cu frânghii, mai s ...

Self-aftercare in BDSM

Aftercare needed after a BDSM play is a very important part of any BDSM scene and each participant requires a somewhat different kind of aftercare and different as expansion. But what can yo ...

Auto-îngrijirea după sesiunea BDSM (self-aftercare)

Aftercare, îngrijirea după jocul BDSM, este o parte foarte importantă a oricărei scene BDSM și fiecare participant necesită un fel oarecum diferit de îngrijire după sesiunea BDSM și diferit ...

BDSM Sensory deprivation play

Sensory deprivation can make any sensation on the skin feel more intense.
Good sex is a lot about sensations: the smell of your partner, the taste of his tongue, the sensation of ...

Jocul de privare senzorială în BDSM

Jocul de privare senzorială poate face ca orice senzație pe piele să se simtă mai intensă.

Sexul bun este foarte mult despre senzaţii. Mirosul partenerului tău, gustul limb ...

Creative ways to reinforce power dynamics relationships using sex toys in BDSM

Sex toys aren't just sex toys – they can also be fetish toys!

Your BDSM toy bag may be filled with handcuffs, floggers, collars, paddles and much more. You and your partner (partn ...

Moduri creative de a consolida dinamica D/s folosind jucării sexuale în BDSM

Jucăriile sexuale nu sunt doar jucării pentru sex – pot fi şi jucării fetişiste!

Dulapul tău poate este plin cu cătușe, floggere, zgărzi, padele și multe altele. Tu și partenerul ...

What is the difference between a kink and a fetish in BDSM?

Are you the kind of person who dares to dare? We all like less common interactions and using our creativity to get maximum of excitement and the most intense, repeated orgasms in sex and BDSM sessi ...

Care este diferența dintre un kink și un fetiș BDSM?

Ești genul de persoană care îndrăznește să îndrăznească? Nouă tuturor ne plac interacţiunile mai puţin comune și folosindu-ne creativitatea să obţinem maximum de excitare si finalizări cât mai in ...

10 bondage terms you should know

Bondage
Implying body movement restrictions, requires a certain level of education before moving on to their accomplishment. So let's start with the very basics: terminology.
...

10 termeni de bondage ce ar trebui cunoscuți

Bondage
Legările cu restricționare a mișcărilor, necesită un anumit nivel de învățare înainte de a trece la executarea lor. Deci, să începem cu elementele de bază: terminologia.
...

Bondage with benefits, what we learned from BDSM

Speaking bravely, taking responsibility, remaining present and trusting your play partner, are attitudes that make BDSM relationships much better for all persons involved and more enjoyable. ...

Bondage cu beneficii, ce am învățat din BDSM

Vorbind cu curaj, asumându-ți responsabilitatea, rămânând prezent(ă) și având încredere, sunt atitudini care fac relațiile BDSM mult mai bune și plăcute.

În zilele noastre, ca urm ...

The emotional loading of physical bondage

Bondage is not just a sensual act - it is a symbolic one.

Observing from the position of a curious viewer, or if you are new to BDSM scenes, you might wonder why people like bon ...

Încărcătura emoțională a bondage-ului fizic

Bondage-ul nu este doar un act senzual - este unul simbolic.

Observând din poziția unui privitor curios, sau dacă ești nou în scenele BDSM, s-ar putea să te întrebi de ce place ...

Exciting ideas for the BDSM roleplaying

We know that roleplaying can be a great way to explore our fantasies and spice up our intimate lives. Indeed, they can create very exciting moments!

Roleplay is popular among BD ...

Câteva idei incitante pentru jocurile de rol BDSM

Știm că jocurile de roluri pot fi o modalitate foarte bună de a explora fanteziile noastre și de a ne condimenta viața intimă. Într-adevăr, acestea pot crea momente foarte excitante!

...

Pleasant and exciting variants of BDSM spanking

You love spanking, it is one of your favorite BDSM procedures. But, as with your favorite foods, if repeated often in the same way, it may start to lose from its attraction. Fortunately, yo ...

Variante plăcute şi excitante de spanking în BDSM

Iubeşti flagelarea, este una din procedurile tale BDSM favorite. Dar, la fel ca şi cu mâncărurile preferate, dacă se repetă des şi în acelaşi fel, poate să înceapă să îşi piardă din atracţie ...

How to be a fantastic BDSM submissive?

When I first entered BDSM as a submissive, I thought all I had to do was showing up, following orders and enjoying the BDSM sessions. All the rest is just the Dominator's job, right?
After ha ...

Cum să fii o supusă BDSM extraordinară?

Când am intrat prima dată în BDSM ca supusă, m-am gândit că tot ce aveam de făcut era să îmi fac apariția, să urmez ordinele și să mă bucur de sesiunile BDSM. Că doar sarcinile revin Dominatorului, ...

How to be an outstanding BDSM Dom

According to statistics from Fetlife, the largest BDSM community in social networks, submissive people are in much greater numbers than the domineering ones. If you are a Dominator, then you are lu ...

Cum să fii un Dominator BDSM excepțional

Potrivit datelor statistice obținute de la Fetlife, cea mai mare comunitate BDSM în rețelele sociale, persoanele supuse sunt în număr mult mai mare decât cele dominatoare. Dacă ești Dominator, atun ...

Temperature play in BDSM

The temperature play can add a special dimension to sex life in BDSM, as long as it is done safely and the appropriate tools are used.

You are probably already familiar with the ...

Jocul cu temperatură în BDSM

Jocul cu temperatură poate adăuga o dimensiune specială vieții sexuale în stilul BDSM, atât timp cât se face în siguranță și se folosesc instrumentele adecvate.

Probabil că sunt ...

The BDSM gags are not as scary as they look!

The gags involve vulnerability, trust and liberation.

"Let's look at a woman wearing a bright red ball gag fixed deep in her mouth and as red as the lipstick that frames it. Two ...

Căluşurile în BDSM nu sunt atât de speriat pe cât par!

Căluşurile presupun vulnerabilitate, încredere și eliberare.

„Să privim de aproape o femeie care poartă un căluș roșu strălucitor fixat adânc în gura ei, la fel de roșu ca rujul ...

Jocul de putere în BDSM - cum pot deveni incitante cele mai plictisitoare activităţi cotidiene

In transferul de putere, protocolul poate face cea mai obişnuită şi plictisitoare corvoadă zilnică să fie excitantă plăcută şi constructivă în relaţie.
Vrei să-ți condimentezi viața se ...

Power play in BDSM - how mundane activities can become really exciting

Within power exchange relationships, the protocol can make any boring daily chore to be exciting, pleasant and building the relationship.
Do you want to spice up your sex life with a r ...

BDSM - Cea mai sănătoasă formă de viață sexuală

Clasificarea comportamentelor BDSM ca "tulburări sexuale " nu ţine cont de efectele pozitive, utile, ale acestui tip de interacțiune sexuală - și presupune că există ceva în neregulă cu ea. 
...

BDSM - healthy form of sex life

The classification of BDSM behaviors as "sexual disorder” does not take into account the positive, useful effects of this type of sexual interaction - and assumes that there is something wrong with ...

How to conduct your first BDSM session in the position of a Beginner Mistress

Excited to take control? Here is how to organize your first BDSM and erotic play session, as a Mistress

In ordinary life, a woman is expected to be delicate, feminine and...subm ...

Cum să desfăşori prima şedinţă BDSM din poziţia de Dominatoare începătoare

Emoţionată să preiei controlul? Iată cum să îţi organizezi prima întâlnire bdsm şi erotică, in poziţia de Dominatoare.

În viaţa obişnuită, se aşteaptă de la o femeie să fie del ...

Importanţa zgărzii în BDSM

Zgărzile sunt diferite ca formă şi simbolistică pentru fiecare adept al BDSM-ului:fiecare are propriile semnificaţii, nevoi, preferinţe, când este vorba de zgardă. Zgărzile sunt utilizate adesea în ...

Elementele de bază ale jocului cu ceară fierbinte în BDSM

Lumânările de masaj şi ceara fierbinte pot da senzaţii minunate, dar este important să îţi cunoşti limitele, să comunici mereu cu Dominatorul tău, pentru a proceda cu riscuri minimizate şi maxim ...

Wax Play Basics in BDSM

Massage candles and hot wax can be amazing, but it is important to know your limits, communicate regularly and proceed with minimized risks, maximized safety.

Ah, hot wax. Some ...

Frenezia supusei şi efectele ei în BDSM

Frenezia persoanei supuse aflată într-o relaţie BDSM, se reduce la emoţie, dar ea poate crea probleme deoarece oamenii sunt adesea orbiţi de noutatea unei situaţii şi nu mai acţionează cum ar fa ...

Submissive frenzy and its effects in BDSM

The frenzy of the submissive in a BDSM relationship comes down to emotion, but it can create problems because some are blinded by the novelty of the situation and are not acting as they normally wo ...

Dominare și consimțământ în BDSM, teoria evoluţionistă a leadership-ului

Când mulți dintre oameni aud cuvântul "dominare", îşi imaginează persoane arogante care îşi impun cu forța voința asupra altora. Cu toate acestea, cei dintre noi care suntem în stilul de viață D/s, ...

Descoperă și definește ce tip de Dominator ești

Găsește-ți locul în spectrul dominării și dezvoltă-ți propriul stil de dominare.

Scopul articolului este de a inspira pe cei cărora le place să dea, în loc să primeas ...

Find Out What Kind of Top Are You

Find where you fit - or get some ideas to develop a style that is all your own.

The goal of this article is to inspire those who like to give instead of receive, some new BDSM play ide ...

Care e felul tău de a trăi supunerea în BDSM?

Ca persoană supusă, poți să îți faci propriile reguli de joc BDSM și de viață D/s sau M/s, să le negociezi cu partenerul tău Dominator și apoi să le urmați împreună pentru o viață BDSM intensă și î ...

What Kind of Submissive Are You?

When it comes to being a submissive, you can play by your own rules.
Dominance and Submission
Dominance and submission (or D/s) are sexual fetishes that are part of the BDS ...

Cum să găsești și să ai o relație stabilă cu Dominatoarea potrivită pentru tine

Găsirea partenerei potrivite în lumea vanilla este dificilă, cu atât mai mult este în BDSM.

E nevoie de mult efort pentru a găsi Dominatoarea potrivită și pentru a obține o relație st ...

How to Attract and date a Domme, being a Submissive

"Finding a good match in the vanilla world is hard; finding it on the kinky side can be even harder".

It takes a lot of hard work to find and attract a suitable partner. Finding a goo ...

Cum ajută BDSM-ul sănătatea mintală

Există știință în spatele capacității BDSM-ului de a-ți limpezi capul, dar nu este, totuși, un substitut pentru terapie.

"Capul meu este tulburat. Îmi simt pielea că mă strânge. Cred c ...

SSC şi RACK în BDSM

Fetișist din România şi nu numai, citești acest articol pentru că vrei să afli mai mult despre BDSM. Simplă curiozitate sau dorință arzătoare...oricare ar fi, important este să înțelegi ce înseamnă ...

SSC vs RACK in BDSM

You are here because you want to know more about BDSM. Sheer curiosity or burning desire...the reasons don't matter. What does matter is that without good knowledge about what BDSM is and a good un ...

Cum să devii un bun stăpân sau dominator în BDSM

Mai întâi este comunicarea
Una dintre capcanele în drumul spre a deveni un Stăpân cu majusculă, un Dominant adevărat într-o relație, este de a avea așteptări prea mari și fantezii prea ...

How to become a good Master or Dominant

First is communication
One of the "traps" associated with being the master in a BDSM relationship is too much emphasizing the expectations and fantasies, without paying attention to the ...

BDSM-ul ca normalitate

Practica BDSM-ului a fost de cele mai multe ori stigmatizată însă apariţia popularului roman „Cincizeci de nuanţe de gri” a făcut ca BDSM-ul să fie acceptat de mult mai multe persoane chiar şi în R ...

BDSM, de ce ne place

BDSM – bondage, pedepse, sadism, masochism, dominare, supunere, umilinţă – sunt considerate practici sexuale violente, enigmatice şi mulţi se întreabă cine oare ar putea iubi aşa ceva. Unii au înce ...

Power exchange relationships in BDSM

Bondage, Discipline, Sadism, Masochism (BDSM)
BDSM is a compounded acronym that stands for B&D or BD (bondage and discipline), D/s (Dominance a ...

Stimularea erotică cu impulsuri electrice

Jocul erotic electric sau electrostimularea erotică sunt unul și același lucru, respectiv utilizarea dispozitivelor încărcate electric în jocuri BDSM sigure și bazate pe consens. Poate fi o noțiune ...

The Role play in BDSM

With a little dress up, you can experience a hot sex night of play as a different character to suit your imagination.

Here are some role – playing tips to get you started.

...

Power dynamics in BDSM

Stepping in the world of kinks may be overwhelming with the multitude of different power dynamics and relationship roles: sexual, non-sexual or a mix of both.
Here are the main types to help ...

Iniţiere în practica de bondage (legare)


În limba engleză antică, "bondage" înseamnă sclavie, robie. Astăzi, bondage-ul este arta erotică de imobilizare a partenerului de joc, cel mai adesea prin intermediul unor frânghii, dar nu n ...

A totally devoted submissive


Different submissives have different kinds of feelings regarding their life style. Generalizing conclusions may only result from experience and observation.

The devoti ...

Master/slave principle in BDSM


On the last years, hard sex has been trivialized a lot in porn movies that use more and more of the BDSM techniques to impress audience. Yet, in reality, BDSM has a more respectful approach ...

Descoperă-ţi rolul de care ai nevoie în lumea BDSM


Poate că ai avut de multă vreme fantezii ascunse şi nu ai avut curajul să păşeşti cu hotărâre în lumea specială a BDSM-ului, să-ţi trăieşti visul, să simţi că trăieşti din plin? Ştim că BDSM ...

Getting to know everything about the use of a collar in BDSM

The collar is an important element in the Master/slave relationship. By offering it, the Master accepts the slave and commits to fulfill His duties to His slave. Wearing the collar means that the s ...